GEZEN ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL İLKELER

Gezen grup Etik ilkelerinin hazırlanmasının amacı; hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlar, çalışanlarımız, kursiyer ve öğretmenlerimizden oluşan paydaşlarımıza karşı, (hukuk kurallarını temel alarak) uygulamamız gereken etik kurallarımızı ortaya koyarak,şirket piramidi içinde yer alan tüm personelimizin ve paydaşlarımızın sorumluluğunun temel ilkelerini belirlemektir.


1- GENEL PRENSİPLER

A) DÜRÜSTLÜK

Gezen grup olarak ahlak-güven-iyi niyet-samimiyet ve de kanunilik unsurlarını kapsayan DÜRÜSTLÜK temel koşulumuz olup paydaşlarımızla herkesin karşılıklı olarak uygulamak mecburiyetinde olduğu ana kuralımızı oluşturmaktadır.

Şirketimizin temel düsturu olan DÜRÜSTLÜK, ÇALIŞKANLIK, BİLGİ ve birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Bu üç unsuru bir arada uygulayan kişilerin, kurum ve kuruluşların başarılı olacağı fikrini benimseyen şirketimiz, tüm paydaşlarımızdan bu hedefi amaç edinmesi beklentisinde olacaktır.

B) KANUNİLİK

Gezen Grup;

 • Tüm hizmet kapsamında gerçekleşen;
 • Müşterimizin güvenlik/hizmet risk etüdünün hazırlanması,
 • Maliyetin çıkarılması,
 • Hizmet sözleşmesinin hazırlanması,
 • Akdedilen sözleşme şartlarında belirtilen tüm hususlara riayet edilmesi,
 • Personel istihdamı,
 • Hizmet için gerekli üniforma, teçhizat ve malzemenin seçimi tedariki,
 • İş akış planlarının hazırlanması ve uygulanması,
 • Yönetimi,
 • Eğitimi,
 • Uygulanan hizmetin eksiksiz ve uluslararası hijyen kurallarına uygunluğu,
 • Hizmet sürecinin muhasebeleştirilmesi,
 • Personelin bordrolaması, maaşların eksiksiz, tam ve zamanında ödenmesi,
 • Muhasebe sürecinde oluşan SGK primleri, vergi (stopaj,K.D.V, kurumlar ve damga vergisi v.b.) beyanları ve tahakkukları ile ödemelerinin zamanında eksiksiz yapılması, v.b iş ve işlemlerde,

Ulusal ve uluslararası tüm kanuni mevzuatlara uyacağını taahhüt eder.

C) İNSAN HAKLARI:

Gezen grup şirketleri olarak İnsan hakları evrensel bildirgesi, Avrupa insan hakları sözleşmesi , Avrupa birliği temel haklar bidirgesi ile anayasamızda belirtilen insan hak ve özgürlüklerine ait tüm hükümlerini benimsemekte ve uygulamaktadır.

2- ÇALIŞAN HAKLARI

Gezen grup, müşteri memnuniyetini sağlamanın birinci koşulunun; çalışan memnuniyetinin sağlanmasını olduğu ilkesini benimsemiştir. Gezen grubun merkezini oluşturan çalışanlarımıza,grubumuzun kurumsal,dürüst,hukuki ve güvenilir firmalar topluluğu olduğunu her fırsatta bilgilendirmek ve ispatlamak düsturumuz olacaktır.

Hedefimiz: Çalışan memnuniyetini sağlamak için;kurslar, hizmet içi eğitimler ve seminerler düzenleyerek personelin kişisel gelişimini sağlamak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek, ve iş kanunundan doğan tüm haklarının verileceği güvencesi ile motivasyonunu sağlamaktır.

Tüm yöneticilerimiz, çalışanlarımıza, yasal haklarını tam ve zamanında hakkaniyetle vereceğinin güvencesini vermek için ana ilkemiz dürüstlük doğrultusunda çalışarak her aşamada personelimize doğru ve gerçekçi bilgi verme çabası içinde olacaklardır.

A) ÇALIŞMA KOŞULLARI

4857 sayılı iş k. → iş kanunu hükümlerine göre çalışma saatleri( gece ve gündüz), fazla mesai, puantajda belirtilen hizmetin tam olarak bordrolanması, sosyal hakların verilmesi ve
5188 sayılı güvenlik hizmetlerine dair kanunun, kanun hükmünde kararnameler ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen tüm hususları uygulayacağımızı tüm paydaşlarımıza beyan ederiz.

B) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan taviz vermeden uygulayarak,
en uygun güvenlik /hizmet sistemini tespit edip uygulayarak,
mevsim, bölgesel ve güvenlik risklerine uygun kıyafet, teçhizat ve malzemeleri belirleyip temin ederek,
personelimizin( ve verilen hizmetin) güvenlik risklerini minimize etmek temel hedeflerimizden biri olacaktır.

C)FIRSAT EŞİTLİĞİ

Gezen grup işe alma, ücretlendirme, eğitim,terfi ,işten çıkarma veya emekliliğe ayırma gibi işlemlerde ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal kanaat, medeni hal, ailevi durum gibi özelliklere göre asla ayrımcılık yapmayacağını taahhüt eder.
Gezen grup;
işe alımlarda, kursiyerlerimize ve çalışanlarımızın referans verdiği kişiler ile ,
güvenlik/hizmet şefi, müdürü,veya yöneticisi gibi birimlere alımlarda (şirket piramidinde yükselmek için) çalışanlarına öncelik tanır.

D) SOSYAL AĞ KURMA

GEZEN Grup Yöneticileri hizmet verilen her proje için; uygulama birliği sağlamak, sorunlara ve olaylara etkin ve hızlı müdahale etmek ve de ifade kolaylığını sağlamak amacıyla, müşteri ve çalışanlarımızdan oluşan sosyal ağ kurulmasını sağlar.


3- İŞ AHLAKI ( HİZMET SORMLULUĞUMUZ)

A) GENEL

Gezen grup, verilen hizmetin DÜRÜSTLÜK, ÇALIŞKANLIK, BİLGİ düsturu ile en üst seviyeyi yakalamayı ana hedef olarak belirlemiştir. Sunduğumuz belgelerde yazılı hususlar ile veya sözlü beyan ettiğimiz bilgi ve taahhütlerin sorumluluğunun bilinci içinde yerine getirlemeyecek taahhütlerde bulunmayacağını beyan ederiz.

B) RÜŞVET

GEZEN GRUP, eğitim, güvenlik ve hizmet sektörlerinin bilgi ,belge ve deneyimlerinden aldığı güçle ve de kabul etmiş olduğu ahlaki prensiplerle talip olduğu her türlü hizmeti başarı ile yapacağı öz güveni içindedir.
GEZEN GRUP sektörlerin talep ettiği hizmeti sağlayacak firma olarak seçilme liyakatinde olduğunu düşünmektedir.
GEZEN GRUP; iş almak, işin devamlılığını sağlamak için rüşvet, kişilere haksız menfaat sağlamak,limit üstü hediyeler, yasa dışı ödemeler vermeyecek, istemeyecek ve almayacaktır.

C) AĞIRLAMA VE HEDİYELER

Gezen Grup, sözleşme imzalanmadan veya yenilenmeden hediye vermeyi reddeder. Hizmet devamında ,milli ve dini bayramlar ve özel günlerde, örf ,adet ve yerel iş kültürümüze uygun olarak kanuni ve ahlaki olduğu sürece hediye, bağış ve hibe verilmesinin uygun görür.

E) GİZLİLİK

Hizmet verdiğimiz kurum kuruluşların (müşterilerimizin) faaliyetleri,üretim, icat, yenileştirme v.b her türlü ticari sırlarının korunması (TCK Md.239) yöneticilerimiz ve hizmet personelimizin en önemli sorumluluğu olduğu bilinci ile hareket etmek birinci önceliğimiz olacaktır.
GEZEN GRUP, iş ortaklarının ve tüm paydaşlarımızın kişisel mahremiyeti kapsamında, kişilerin gizli ve özel bilgilerinin herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımını ve ifşasını önlemek için tedbirler alınmasını sağlar ve bu bilgilerin korunacağına taahhüt eder.

4- UYGULAMA BİRLİĞİ

a) Söz konusu Gezen Grup Etik İlkelerini uygulatmak , uygulamak , uyugulama birliği sağlamak ve her aşamada kontrol etmek genel müdürlerimizin asli görevidir.
b) Etik ilkelerimizin uygulumadan doğan hata ve eksikliklerini bildirmek tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.
c) İlkelerimizin uygulanması sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetkisindedir.